Program Interreg Alpine Space prvič sofinancira tudi manjše projekte. Izbrani bodo po enostopenjskem postopku. Predloge je mogoče predložiti za vse posebne cilje v okviru tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Proračun, namenjen malim projektom, znaša največ 5 milijonov EUR ESRR.