Delitev študijskih programov na digitalne profile in nedigitalne profile ni ustrezna, saj med nedigitalne profile na takšen način uvrstimo veliko profilov, ki pri svojem delu intenzivno uporabljajo IKT orodja in programe. Razvita je bila klasifikacija študijskih programov, ki deli študijske programe na tri področja digitalnih profilov, in sicer: čiste digitalne profile, podporne digitalne profile in nedigitalne profile.